n80

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกรผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน จำนวน 10 คน ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก.ด้านปศุสัตว์ นายทองเปลว เหลืองอร่าม 148 ม.5 ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี ภาคเช้าบรรยายการเลี้ยงไก่ไข่/ไก่พื้นเมือง โดยวิยากรประจำศูนย์ฯ นายทองเปลว เหลืองอร่าม