n81

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนม ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 40 คน