n77

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสีออ ได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ตำบลสีออ โดยได้บรรยายให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงและการสุขาภิบาลโคเนื้อ โรคที่สำคัญในโคเนื้อและการป้องกันรักษา พร้อมได้สาธิตการทำหญ้าหมักเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้ง มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 80 คน