n76

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสะอาด จัดอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ในโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี