n74

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายสรรเสริญ เจริญตะคุ ปศุสัตว์อำเภอวังสามหมอ ออกปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) เจ้าของแปลง นายประสงค์ หลวงทำเม เลขที่ 235 หมู่ที่ 5 ตำบลบะยาว อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้เป็นตัวแทนรับมอบปัจจัยการผลิต โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์)