n75

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์) อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี หลักสูตร การเลี้ยงไก่พื้นเมือง เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 10 คน ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ นางณัฏฐนันธ์ วรรณคีรี