n70

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนม ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี