n69

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับอำเภอน้ำโสม ได้ร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ บริการงานด้านปศุสัตว์ ในเขตท้องที่บ้านนาเก็น ตำบลหนองแวง อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี