n114

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านสุขภาพสัตว์ และการซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์ควบคุม ป้องกันและกำจัดโรคระบาดสัตว์ ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ จ.มุกดาหาร โดยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (น.สพ.จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ) เป็นประธาน