n112

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมให้การต้อนรับนายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเดินทางไปตรวจติดตามโครงการพลังประชารัฐสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูกาลทำนา ที่ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี