n82

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำโสม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหยวก จัดฝึกอบรมเครือข่ายอาสาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ตำบลบ้านหยวก อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี