n130

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Functional Exercise : FEX) จังหวัดอุดรธานี และโครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โดยมีคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันโรคและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยจากทุกอำเภอเข้าร่วม ณ ห้องฟ้าหลวง โรมแรมนภาลัย อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี