n60

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว ออกเยี่ยมพบปะเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ปี 2561 ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก.นายทองเปลว เหลืองอร่าม หมู่ที่ 5 ต.ค้อใหญ่ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี ซึ่งสำนักงานเกษตรอำเภอจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว ในการนี้ได้ถ่ายทอดความรู้การป้องกันโรคสัตว์ปีก การเลี้ยงเป็ดเทศ การสร้างโรงเรือนปรับระบบป้องกันโรค และมอบวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์เป็ดไก่พร้อมอุปกรณ์แก่เกษตรกรจำนวน 30 ชุด พร้อมขอความร่วมมือจัดทำคอกไว้รองรับเป็ดเทศที่กรมปศุสัตว์จะส่งมอบให้เร็วๆนี้

จากนั้นได้ส่งมอบสังกะสีขนาด 12 ฟุตให้เจ้าของศูนย์เครือข่าย ศพก. เพื่อสนับสนุนการจัดทำโรงเรือนเลี้ยงไก่พื้นเมือง จำนวน 5 แผ่นตามลำดับ

n59

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายธเนศ ถวิลหวัง ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. อำเภอศรีธาตุ) อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

n57

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ออกปฏิบัติงาน พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตามโครงการรณรงค์ทำความสะอาดไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่ 3/2561 อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี พ่นยาฆ่าเชื้อคอกไก่ไข่ โรงเรียนบ้านดอนบาก คอกไก่เกษตรกร และสถานที่ฆ่าสัตว์ปีกรายย่อย

n58

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 07.00 - 12.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดปฐพีบรรพต บ้านคำแคน ม.10 ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี ในการนี้ปศุสัตว์อำเภอได้ร่วมทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ และชี้แจงงานในส่วนของปศุสัตว์ต่างๆ เรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการรับขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ วัคซีนป้องกันโรคสัตว์ปีก น้ำยาฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาดคอกสัตว์เลี้ยง ฯลฯ มีผู้รับบริการจำนวน 68 คน

n56

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นายสัตวแพทย์ยรรยง ภูจอมจิต ร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) ตรวจติดตามตรวจต่ออายุ ร้านซีพีหมูสด สะอาด ปลอดภัย, เอ็ม.ที.เนื้อหมูอนามัย สาขาตลาดบ้านห้วย และร้านหมูณัฐ24ชั่วโมง สาขาตลาดหนองบัว และมอบป้ายปศุสัตว์ OK ให้ บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด สาขา อุดรธานี 1,2, เบทาโกรช้อป 1,2

More Articles ...