n66

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหาน โดย นายชาญวิทย์ ทองแสน และผู้ช่วยสัตวแพทย์อำเภอหนองหาน ออกดำเนินการเจาะเลือดโคนม ในเขตพื้นที่อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ตามแผนปฏิบัติงาน ปี 2561

n65

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหาน ร่วมกับเทศบาลตำบลโคกสูง รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมัน ที่บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 4,16 อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ผลการปฏิบัติงานมีดังนี้คือ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 202 ตัว ผ่าตัดทำหมัน สุนัขเพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 3 ตัว แมวเพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 6 ตัว รวม 12 ตัว

n63

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกปฏิบัติงานรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในโคนม รอบที่ 2/2561 บ้านแสงบูรพา หมู่ 11 ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

n64

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ณ ศูนย์ ศพก. นายอุทัย หัตถประนิตย์ บ้านวังหน้าผา ต. เสอเพลอ อ. กุมภวาปี จ.อุดรธานี โดยมีนายธเนศ ถวิลหวัง ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับคณะของผู้ว่าราชการจังหวัด ในการนี้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ได้ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ฐานการเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ พร้อมแจกจ่ายเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ เช่น แร่ธาตุก้อน ยาปฏิชีวนะชนิดละลายน้ำ ยาถ่ายพยาธิโค-กระบือ สัตว์ปีก วัคซีนป้องกันโรคสัตว์ปีก มีเกษตรกรเข้ารับบริการ จำนวน 250 คน

n62

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ (ศพก.) ของนางณัฏฐนันท์ วรรณคีรี 191 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี