n78

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ร่วมประชุมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ (โคนม) ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองวัวซอ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 31 ราย ณ สหกรณ์โคนมหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

n77

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสีออ ได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ตำบลสีออ โดยได้บรรยายให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงและการสุขาภิบาลโคเนื้อ โรคที่สำคัญในโคเนื้อและการป้องกันรักษา พร้อมได้สาธิตการทำหญ้าหมักเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้ง มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 80 คน

n75

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์) อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี หลักสูตร การเลี้ยงไก่พื้นเมือง เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 10 คน ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ นางณัฏฐนันธ์ วรรณคีรี

n76

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสะอาด จัดอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ในโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

n74

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายสรรเสริญ เจริญตะคุ ปศุสัตว์อำเภอวังสามหมอ ออกปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) เจ้าของแปลง นายประสงค์ หลวงทำเม เลขที่ 235 หมู่ที่ 5 ตำบลบะยาว อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้เป็นตัวแทนรับมอบปัจจัยการผลิต โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์)

More Articles ...