ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่หน่วยงาน 78 ถนนศรีสุข ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 0-4222-2984  โทรสาร 0-4222-2984

- กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์   042-222-984                 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- ฝ่ายบริหารทั่วไป                                        042-222-984                 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์               042-222-984 ต่อ 13      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์                               042-222-984 ต่อ 21       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์                 042-222-984 ต่อ 16       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.