sumochat boss

นายสุมนชาติ  แสงปัญญา

ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

 

 

narongchai2 

 

jirawattana 

 

yanyong 


 ratchapol

 

supawat 

นายณรงค์ชัย  ศรีดาวเรือง

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

การปศุสัตว์

นางจิรวรรธนา เทพอาจ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายยรรยง  ภูจอมจิต

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

นายรัชพล สืบพรหม

รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

นายศุภวัฒน์ ศรีเชษฐา

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์