ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเลี้ยงกระบือของเกษตรกรในจังหวัดอุดรธานี (นายศุภวัฒน์ ศรีเชษฐา - นายบุญโชค บรรณาสาร)