การถอดบทเรียน Smart Farmer Model สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี (นายครรคิด  กากแก้ว)

การถอดบทเรียน Smart Farmer Model สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี (นายสุรพล ชาวน่าน)

การถอดบทเรียน Smart Farmer Model สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี (นายอาทิตย์ แข็งฤทธิ์)

การถอดบทเรียน Smart Farmer Model สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี (นายวิเชียร บุญพา)

การถอดบทเรียน Smart Farmer Model สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี (นางนันท์นภัส สมภาร)