n102

วันที่ 28 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ได้จัดการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้กับอาสาปศุสัตว์ในพื้นที่อำเภอกุมภวาปี จำนวน 45 คน ณ ศาลาประชาคม ม.8 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

n101

วันที่ 25 มกราคม 2562 ปศุสัตว์อำเภอหนองแสง จัดฝึกอบรมอาสาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี โดยมีอาสาปศุสัตว์ เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 15 คน

n99

วันที่ 23 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ออกบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดอุดรธานี ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ วัดพระธาตุดอนแก้ว หมู่ 5 ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข เพศผู้ 7 ตัว เพศเมีย 11 ตัว รวม 18 ตัว แมว เพศผู้ 8 ตัว เพศเมีย 18 ตัว รวม 26 ตัว รวมทั้งสิ้น 44 ตัว

n100

วันที่ 23 มกราคม 2562   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี จัดฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2562 จำนวน 75 ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

n98

วันที่ 23 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำโสม ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับอาสาปศุสัตว์ ท้องถิ่นละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 27 คน ณ ห้องประชุมอำเภอ (ชั้น 2) ที่ว่าการอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

More Articles ...