n120

วันที่ 12 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ออกติดตามความก้าวหน้า พร้อมดูแลสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ถ่ายพยาธิ ฉีดยาบำรุงโคเนื้อ ช่วยทำคลอดโคคลอดยาก โครงการลดพื้นที่ทำนาเพื่อประกอบอาชีพปศุสัตว์(โคเนื้อ) ในพื้นที่ ม.9 ต.แชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี เกษตกรจำนวน 5 ราย

n119

วันที่ 12 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านดุง และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านดุง บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดอุดรธานี ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และอบรมอาสาปศุสัตว์ของเทศบาลเมืองบ้านดุง ณ สวนสาธารณะ (สวนรักษ์) ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข เพศผู้ 6 ตัว เพศเมีย 7 ตัว แมว เพศผู้ 5 ตัว เพศเมีย 4 ตัว รวม 22 ตัว

n117

วันที่ 5 มีนาคม 2562 นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมผู้ประกอบการฟาร์มสุกรและเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เกี่ยวกับสถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในประเทศไทย เพื่อชี้แจงแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายตัวของโรคระบาดสัตว์ในจังหวัดอุดรธานีให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

n118

วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมปฎิบัติงานโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนคิรินทราบรมราชชนี (พอ.สว.)โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และให้บริการประชาชนจังหวัดอุดรธานี) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยาง ม.5 ต.นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี โดย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานใน   พิธีเปิด ในการนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองแสง ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว สนับสนุนเวชภัณฑ์ แร่ธาตุ ยาถ่ายพยาธิ พร้อมทั้งให้ความรู้ คำแนะนำส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรซึ่งได้มาติดต่อขอรับบริการเป็นจำนวนมาก

n116

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี​ ​และหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมัน​​สุนัข-แมว บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริการตรวจสุขภาพสัตว์ บริการแจกวัคซีนเวชภัณฑ์ ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และให้บริการประชาชน จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำพ่น อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี บริการผ่าตัดทำหมัน สุนัข- แมว จำนวน 27 ตัว แบ่งเป็น สุนัข จำนวน 21 ตัวเพศผู้ 6 ตัว เพศเมีย 15 ตัว แมว เพศเมีย จำนวน 6 ตัว บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข-แมว รวม 76 ตัว แบ่งเป็น สุนัข จำนวน 62 ตัว แมว จำนวน 14 ตัว

More Articles ...