n112

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมให้การต้อนรับนายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเดินทางไปตรวจติดตามโครงการพลังประชารัฐสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูกาลทำนา ที่ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

n111

วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุดรธานี หลักสูตร การเลี้ยงไก่พื้นเมืองและเป็ดเทศ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.). ม.4 ต.นาสะอาด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี เกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม 20 ราย

n109

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ได้ออกเก็บตัวอย่างซีรั่มไก่ ตามกิจกรรมตรวจภูมิคุ้มกันโรคนิวคาสเซิล รอบที่ 1/2562 ณ โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ต.เสอเพลอ และ บ้านดงน้อย ม.2 ,13 ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

n110

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสะอาด ร่วมกับ กลุ่มสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ได้ออกเก็บตัวอย่างซีรั่มไก่ ตามกิจกรรมตรวจภูมิคุ้มกันโรคนิวคาสเซิล รอบที่ 1/2562 ในเขตพื้นที่อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

n108

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหานดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอหนองหาน มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 2 รุ่นๆละ 20 ราย รวม 40 ราย

More Articles ...