n125

วันที่ 12 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ออกหน่วยบริการรณรงค์ฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จังหวัดอุดรธานี ณ วัดบ้านนาทราย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผลการดำเนินงานผ่าตัดทำหมัน สุนัข เพศเมีย 16 ตัว เพศผู้ 8 ตัว แมว เพศเมีย 8 ตัว เพศผู้ 3 ตัว รวม 35 ตัว

 

n124

วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและการบริหารจัดการน้ำ ปี 2562 ของนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระพุทธบาทบัวบก ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ร้อยเอ็ด และยโสธร

n122

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมพระพุทธบาทบัวบก ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

n123

วันที่ 13 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ออกติดตามความก้าวหน้า พร้อมดูแลสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ถ่ายพยาธิ ฉีดยาบำรุงโคเนื้อ ตรวจการตั้งท้องโค โครงการลดพื้นที่ทำนาเพื่อประกอบอาชีพปศุสัตว์(โคเนื้อ) ในพื้นที่ ม.7 ต.แชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี เกษตกรจำนวน 5 ราย

n121

วันที่ 11-12 มีนาคม 2562 น.สพ. อุเทน หมั่นจิตร เก็บตัวอย่างเลือด   ซีรั่ม อุจจาระ ในแพะ ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อสำรวจและเฝ้าระวังปัญหาเรื่องสุขภาพ จำนวน 4 ฟาร์ม รวมทั้งเก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบโรค Brunella และCAE ของแพะศูนย์การเรียนรู้บ้านตาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

More Articles ...