n117

วันที่ 5 มีนาคม 2562 นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมผู้ประกอบการฟาร์มสุกรและเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เกี่ยวกับสถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในประเทศไทย เพื่อชี้แจงแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายตัวของโรคระบาดสัตว์ในจังหวัดอุดรธานีให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

n116

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี​ ​และหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมัน​​สุนัข-แมว บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริการตรวจสุขภาพสัตว์ บริการแจกวัคซีนเวชภัณฑ์ ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และให้บริการประชาชน จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำพ่น อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี บริการผ่าตัดทำหมัน สุนัข- แมว จำนวน 27 ตัว แบ่งเป็น สุนัข จำนวน 21 ตัวเพศผู้ 6 ตัว เพศเมีย 15 ตัว แมว เพศเมีย จำนวน 6 ตัว บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข-แมว รวม 76 ตัว แบ่งเป็น สุนัข จำนวน 62 ตัว แมว จำนวน 14 ตัว

n114

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านสุขภาพสัตว์ และการซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์ควบคุม ป้องกันและกำจัดโรคระบาดสัตว์ ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ จ.มุกดาหาร โดยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (น.สพ.จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ) เป็นประธาน

n115

วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านดุง ได้ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านปศุสัตว์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หลักสูตร การเลี้ยงไก่พื้นเมืองและเป็ดเทศ รุ่นที่1 จำนวน 20 คนง ณ ศพก. ตำบลโพนสูง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

n113

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมพระพุทธบาทบัวบก ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี และ เวลา 12.00 น. ร่วมกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะ ลดการใช้พลาสติก โฟมใส่อาหาร โดยนำอาหารใส่ปิ่นโตไปรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันที่ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ซึ่งทั้งสองกิจกรรมนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน

More Articles ...