n107

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เข้าแนะนำตัว กับ นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ณ สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี พร้อมทั้งหารือข้อราชการเกี่ยวกับการบูรณาการงานควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

n106

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 -16.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองแสง จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี เกษตรกร จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 20 คน

 n104

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ปศุสัตว์อำเภอนายูง เข้าร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 2/2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ได้นำเรื่อง การติดตามตรวจสอบการเคลื่อนไหวการขอรับบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ (ปัจจุบันยังไม่มี) / การเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2562 / การเฝ้าระวังและการควบคุมป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และแผนงานส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อจังหวัดอุดรธานี (งบ อบจ.) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

n105

วันที่ 31 มกราคม 2562 นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำฟาร์มโคเนื้อของเกษตรกรบ้านคำเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นฟาร์มโคเนื้อที่กำลังจะขอรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์จากกรมปศุสัตว์

n103

วันที่ 29 มกราคม 2562 ปศุสัตว์อำเภอนายูง ได้จัดการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และประชุมร่วมกับ อบต.บ้านก้อง เป็นโมเดลเพื่อจัดวางแผนในการสำรวจข้อมูลสุนัข-แมว และแผนการจัดสรรงบประมาณให้ครอบคลุมการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข-แมวในพื้นที่รับผิดชอบ ให้กับอาสาปศุสัตว์ในพื้นที่อำเภอนายูง จำนวน 13 ราย ณ ห้องประชุม อบต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี

More Articles ...