ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  
 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

01 โครงสร้าง

02 ข้อมูลผู้บริหาร

03 อำนาจหน้าที่

04 ข้อมูลติดต่อ

การประชาสัมพันธ์

05 การประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

06 Q&A

 Social Network

08 แผนและความก้าวหน้าในการดำนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

09 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ

13 E-Service

18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

21 การขับเคลื่อนจริยธรรม

22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

27 การสร้างวัฒนรรม No Gift Policy

28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน