1.การขอใบอนุญาตให้นำสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่ต่างจังหวัด หรือ การขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในเขตปลอดโรคระบาด (ร.4)(อำเภอ)

2.การขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายใน เข้าใน หรือออกนอกเขตโรคระบาด เขตสงสัยว่ามีโรคระบาด หรือเขตโรคระบาดชั่วคราว (ร.3)(อำเภอ)

3.การขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด หรือการขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ระหว่างเขตปลอดโรคระบาด (ร.4)(อำเภอ)

4.การขอใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ (ร.10)

5.การขอใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์(ฆจส.2)

6.การขอยกเลิกกิจการสถานพยาบาลสัตว์

7.การขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนสถานสงเคราะห์สัตว์

8.การขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์

9.การขอใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

10.การขอใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

11.การขอใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

12.การขอหนังสืออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์

13.การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์(ส่วนภูมิภาค)

14.การขอใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์(ส่วนภูมิภาค)

15.การขอใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์(ส่วนภูมิภาค)