คู่มือการใช้โปรแกรมระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ระยะที่ 2

      WORK FLOW กระบวนงาน

ระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์ใหม่ นิวอีมูฟ (new e-movement)

คู่มือการใช้งานระบบ e-movement ใหม่

คู่มือด้านการผสมเทียมและผลิตน้ำเชื้อ สำหรับตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล เจ้าพนักงานสัตวบาล หรือตำแหน่งอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คู่มือเวชปฏิบัติของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร สำหรับตำแหน่งนายสัตวแพทย์ สัตวแพทย์ หรือตำแหน่งอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย