n10

วันที่ 5 ตุลาคม 2564  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งฝนออกรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่1/2565 ในพื้นที่ ม.11 ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี จำนวน 2 ฟาร์ม

 

 

n9

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองแสง จัดฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่าย กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านปศุสัตว์ ปี 2564 ณ ศูนย์ ศพก.เครือข่ายด้านปศุสัตว์ อ.หนองแสง จ.อุดรธานี เกษตรกร จำนวน 20 ราย

n7

วันที่ 6 กันยายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกพื้นที่ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนในไก่พื้นเมืองตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 4/2564

n8

วันที่ 15 กันยายน 2564 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคลัมปี สกิน โดยมีนายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน

n6

วันที่ 1 กันยายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งฝน ออกดำเนินการโครงการอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย อำเภอทุ่งฝน โดยตรวจท้องควายให้กับเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ และดำเนินการผสมเทียม พื้นที่ ม.12 บ้านทุ่งพัฒนา ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

More Articles ...