n18

"ปศุสัตว์อุดรธานี เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การปศุสัตว์ยั่งยืน อย่างมีคุณภาพ” วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.00-12.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองแสง ออกทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือ บ.โคกสว่าง ม.2,ม.5 ต.หนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี เกษตรกร จำนวน 12 ราย /โค-กระบือ จำนวน 50 ตัว

n17

 

"ปศุสัตว์อุดรธานี เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การปศุสัตว์ยั่งยืน อย่างมีคุณภาพ” วันที 11 พฤษภาคม 2565 นางวนิดา กิตติจารุภักดี ปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมดำเนินกิจกรรมมอบป้ายปศุสัตว์ OK แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจรับรองโครงการปศุสัตว์ OK จำนวน 3 ราย ได้แก่ ร้านวราภรณ์หมูสด ตำบลพันดอน โลตัสสาขาพันดอน ตำบลพันดอน และโลตัสสาขาโรงพยาบาลกุมภวาปี ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

n15

"ปศุสัตว์อุดรธานี เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การปศุสัตว์ยั่งยืน อย่างมีคุณภาพ” วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ณ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี นายเอกชัย คำแปง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน นายกุลภัทร วิบูลย์สิน เจ้าพนักงานสัตบาล ดำเนินการเจาะเลือดโคเนื้อ กิจกรรมสำรวจความชุกของโรคบลูเซลล่า ตามรายชื่อที่ได้กำหนดมา 3 ราย แบ่งเป็น ตำบลเมืองพาน 2 ราย ตำบลบ้านคอ 1 ราย รวม 11 ตัวอย่าง

n16

"ปศุสัตว์อุดรธานี เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การปศุสัตว์ยั่งยืน อย่างมีคุณภาพ” วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.00-12.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองแสง ออกทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือ บ.ทับไฮ ม.4 ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี เกษตรกร จำนวน 15 ราย /โค-กระบือ จำนวน 57 ตัว

n14

"ปศุสัตว์อุดรธานี เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การปศุสัตว์ยั่งยืน อย่างมีคุณภาพ” วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิบูลย์รักษ์ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบที่ 2/2565 ที่ บ.ดอนกลอย ม.1,7 ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี จำนวนโคที่ได้รับการฉีดวัคซีน 83 ตัว เกษตรกร 14 ราย

More Articles ...