n16

วันที่ 19 ตุลาคม 2564  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านผือ โดยนายยุทธภูมิ ปริวันตา ปศุสัตว์อำเภอบ้านผือ เป็นประธานจัดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร "การพัฒนาทักษะการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อการบริโภคในครัวเรือน" ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (อุดรธานี) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณปี 2564 ณ ศพก.ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี มีเกษตรกรคัดเลือก 40 ราย เข้าร่วมรับการฝึกอบรม

n15

     วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 - 16:30 น.ณ เทศบาลตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี    สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อบริโภคในครัวเรือน”ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดอุดรธานี ปี 2564 โดยมีนายจรูญ บุหิรัญ นายอำเภอหนองวัวซอ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมและมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตร มีนายโชค แปลงค้างพลู ปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ กล่าวรายงานการจัดฝึกอบรม และนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองบัวบานให้การต้อนรับ เกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 40 ราย หลังการฝึกอบรมได้รับปัจจัยการผลิต คือ ไก่ไข่ รายล่ะ 5 ตัว อาหารไก่ไข่รายล่ะ 30 กิโลกรัม รางน้ำ 1 อัน และรางอาหาร 1 อัน

n13

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. นายอัษฐพล ปริยวงศ์วงศ์สกุล ปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ เป็นประธานจัดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร "การพัฒนาทักษะการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อการบริโภคในครัวเรือน" พร้อมรับอุปกรณ์และอาหารไก่ไข่ ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (อุดรธานี) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณปี ๒๕๖๔ ณ ศาลาวัดสระด้วง บ้านดอนกลอย ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี มีเกษตรกรคัดเลือก 40 ราย

n14

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายประมวล บ้างตำรวจ ปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม เป็นประธานจัดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร "การพัฒนาทักษะการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อการบริโภคในครัวเรือน" ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (อุดรธานี) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณปี 2564 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 รุ่น จำนวนเกษตรกร 40 ราย

n12

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกพื้นที่ปฏิบัติงาน ตรวจสุขภาพ พร้อมฉีดยาบำรุงยาถ่ายพยาธิ ให้แก่โคตามโครงการธนาคารโค-กระบือฯ จำนวน 30 ตัว ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้ออุดรธานี ณ กุดหมากไฟ เลขที่ 211 หมู่ 2 ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

 

More Articles ...