n8

"ปศุสัตว์อุดรธานี เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การปศุสัตว์ยั่งยืน อย่างมีคุณภาพ" วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ บุตรเคน  ปศุสัตว์อำเภอพิบูลย์รักษ์ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี  จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 15 หมู่ รวม 30 คน

n7

"ปศุสัตว์อุดรธานี เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การปศุสัตว์ยั่งยืน อย่างมีคุณภาพ"
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุมนชาติ แสงปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดอุดรร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดอุดรธานี ปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย ปศุสัตว์ เขต 4 และ มทบ.24 พร้อมหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ออกหน่วยฉีดวัคชีนและผ่าตัดทำหมันภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ วัดป่าบ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลการผ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมว จำนวนทั้งหมด 203 ตัว (รวมสุนัขทรงงาน เพศผู้ จำนวน 3 ตัว )เป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 38 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 80 ตัว รวมสุนัขทั้งหมด จำนวน 118 ตัว และ เป็นแมวเพศผู้ จำนวน 28 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 57 ตัว รวมแมวทั้งหมด จำนวน 85 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 297 ตัว

n5

"ปศุสัตว์อุดรธานี เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การปศุสัตว์ยั่งยืน อย่างมีคุณภาพ" วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายสุมนชาติ แสงปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

n6

"ปศุสัตว์อุดรธานี เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การปศุสัตว์ยั่งยืน อย่างมีคุณภาพ" วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุมนชาติ แสงปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี มอบหมายกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง ออกหน่วยผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรแมว ณ วัดป่าโนนนิเวศน์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีผลการดำเนินงานผ่าตัดทำหมันแมวทั้งหมด 18 ตัว แบ่งเป็นแมวเพศผู้ 5 ตัว แมวเพศเมีย 13 ตัว

n4

"ปศุสัตว์อุดรธานี เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การปศุสัตว์ยั่งยืนอย่างมีคุณภาพ" วันที่ 18 มกราคม 2565 นายสุมนชาติ แสงปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคสุกร ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ณ หอประชุมอำเภอเมืองอุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

More Articles ...