n123

วันที่ 13 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ออกติดตามความก้าวหน้า พร้อมดูแลสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ถ่ายพยาธิ ฉีดยาบำรุงโคเนื้อ ตรวจการตั้งท้องโค โครงการลดพื้นที่ทำนาเพื่อประกอบอาชีพปศุสัตว์(โคเนื้อ) ในพื้นที่ ม.7 ต.แชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี เกษตกรจำนวน 5 ราย

n122

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมพระพุทธบาทบัวบก ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

n120

วันที่ 12 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ออกติดตามความก้าวหน้า พร้อมดูแลสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ถ่ายพยาธิ ฉีดยาบำรุงโคเนื้อ ช่วยทำคลอดโคคลอดยาก โครงการลดพื้นที่ทำนาเพื่อประกอบอาชีพปศุสัตว์(โคเนื้อ) ในพื้นที่ ม.9 ต.แชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี เกษตกรจำนวน 5 ราย

n121

วันที่ 11-12 มีนาคม 2562 น.สพ. อุเทน หมั่นจิตร เก็บตัวอย่างเลือด   ซีรั่ม อุจจาระ ในแพะ ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อสำรวจและเฝ้าระวังปัญหาเรื่องสุขภาพ จำนวน 4 ฟาร์ม รวมทั้งเก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบโรค Brunella และCAE ของแพะศูนย์การเรียนรู้บ้านตาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

n119

วันที่ 12 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านดุง และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านดุง บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดอุดรธานี ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และอบรมอาสาปศุสัตว์ของเทศบาลเมืองบ้านดุง ณ สวนสาธารณะ (สวนรักษ์) ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข เพศผู้ 6 ตัว เพศเมีย 7 ตัว แมว เพศผู้ 5 ตัว เพศเมีย 4 ตัว รวม 22 ตัว

More Articles ...