n3

"ปศุสัตว์อุดรธานี เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การปศุสัตว์ยั่งยืนอย่างมีคุณภาพ" วันที่ 13 มกราคม 2565 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงโครงการสานฝันสร้างอาชีพ และยกระดับรายได้เกษตรกร ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ทุกเขตในพื้นที่ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายสุรพล ธัญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 หัวหน้าส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสุมนชาติ แสงปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับและชี้แจงข้อมูลแก่เกษตรกรเข้าร่วมรับฟังโครงการ เพื่อขยายผลสู่ระดับประเทศ ยกระดับรายได้ สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน และสร้างขวัญกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ฯ ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  

n2

"ปศุสัตว์อุดรธานี เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การปศุสัตว์ยั่งยืนอย่างมีคุณภาพ"  วันที่ 6 มกราคม 2565  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานีออกพื้นที่ตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อจำนวน 6 ฟาร์มในพื้นที่ ตำบลโคกสะอาด,ตำบลนิคมสงเคราะห์และตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

n27

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายจำรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 และกฎหมายลำดับรองเพื่อเตรียมความพร้อมต่อใบอนุญาต ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมอบรมฯ ทั้งสิ้น 27 ราย

n1

"ปศุสัตว์อุดรธานี เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การปศุสัตว์ยั่งยืนอย่างมีคุณภาพ" วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ นายยุทธนา ชุมโคตร สัตวแพทย์ชำนาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมเกษตรกรและติดตามสัตว์ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ณ วัดจำปา บ้านนาพู่ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

n26

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกพื้นที่ปฏิบัตงานตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์มโคนม จำนวน 5 ฟาร์ม ตามแผนปฏิบัติงานตามกิจกรรมตรวจรองมาตรฐานฟาร์ม ประจำเดือนธันวาคม 2564 ในเขตพื้นที่ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

More Articles ...