n21

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองแสง ออกปฏิบัติงานรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย ให้แก่โค-กระบือ ของเกษตรกร ในเขตพื้นที่ ม.9,8,10.ต.นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

n20

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีธาตุ หน่วย HHU ผู้นำหมู่บ้าน อาสาปศุสัตว์ ร่วมปฏิบัติงานรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ หมู่ 2,5,6,7,9,10,11 ตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี สัตว์ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันโรค จำนวน 700 ตัว

n18

วันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านผือ ออกดำเนินการปฏิบัติงานฉีดวัคซีน ป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย ในพื้นที่ ต.เมืองพาน ต.เขือน้ำ ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

n19

 

วันที่  22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ  ออกพื้นที่ตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์มโคนมจำนวน  6 ฟาร์ม  ในเขตพื้นที่ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

n17
วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 -15.30 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกพื้นที่ปฏิบัติงานสุ่มเก็บตัวอย่าง Oropharyngeal swab ไก่ไข่ ในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ จำนวน 2 โรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลกุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

More Articles ...