n25

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกพื้นที่ปฏิบัติงานสุ่มเก็บตัวอย่าง Oropharyngeal swab จากฟาร์มไก่ไข่ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP และฟาร์มไก่ไข่ที่ไม่ได้รับรองมาตรฐาน (Non-GAP) จำนวน 6 หลอดตัวอย่าง/ฟาร์ม (ไก่ไข่ 5 ตัว/1 หลอดตัวอย่าง) ตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565 ในพื้นที่อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

n24

วันที่ 15-16 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00 น. -10.30 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกพื้นที่ปฏิบัติงาน เจาะเลือดโคนม เพื่อสำรวจความชุกโรคบรูเซลลา วัณโรค ประจำปี 2565 จำนวน 12 ฟาร์ม โคนม จำนวน 125 ตัว ในพื้นที่ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

n22

วันที่ 8 ธันวาคม 2564  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี ออกพื้นที่ปฏิบัติงานทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคในพื้นที่จุดเสี่ยงเพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนก สนามชนไก่บ้านหนองตูม ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

n23

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมจัดนิทรรศการด้านปศุสัตว์ ในงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี วิถีใหม่ (NEW NORMAL) ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2564 ณ สนามทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี

n21

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองแสง ออกปฏิบัติงานรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย ให้แก่โค-กระบือ ของเกษตรกร ในเขตพื้นที่ ม.9,8,10.ต.นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

More Articles ...