n6

วันที่ 1 กันยายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งฝน ออกดำเนินการโครงการอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย อำเภอทุ่งฝน โดยตรวจท้องควายให้กับเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ และดำเนินการผสมเทียม พื้นที่ ม.12 บ้านทุ่งพัฒนา ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

n5

วันที่ 30-31 สิงหาคม 2564  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านดุง และสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง ได้แจกอาหารสัตว์และพันธุ์ไก่ไข่ ให้แก่จ้างงานเกษตรตำบล นำอาหารและไก่ไข่ ไปแจกเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการ1ตำบล1กลุ่มทฤษฎีใหม่ จำนวน 321 ราย ไก่ไข่ 1,605ตัว อาหารสัตว์ (ไก่ไข่)จำนวน 302กระสอบ  โดย 1ราย ได้ อาหารคนละ28กก.ไก่ไข่ 5ตัว  ผลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

n3

วันที่ 20 สิงหาคม 2564  เจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านผือ ร่วมเป็นวิทยากร อบรมเกษตรกรโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ เรื่องการเลี้ยงไก่ไข่และการวางแผนการผลิต โดยมีเกษตรกรเข้ารับการอบรม 20 คน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

n4

วันที่ 26 สิงหาคม 2564  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหาน และองค์การบริหารส่วนตำบลสะแบง  ออกดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัข/แมวตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ที่บ้านดงวังพัง ม.5  ต.สะแบง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ผลการดำเนินกิจกรรม ทำหมันสุนัขเพศเมีย 8 ตัว สุนัขเพศผู้ 6 ตัว แมวเพศผู้2ตัว แมวเพศเมีย 4 ตัว รวม 20 ตัว

 

n2

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอได้รับแจ้งจาก นายเทวิน ประทุมลัย ที่อยู่ 230 หมู่ที่ 1 ต. หมากหญ้า อ. หนองวัวซอ ได้มีสุกรที่เลี้ยงไว้ป่วยตายโดยไม่ทราบสาเหตุ จำนวน 2 ตัว น้ำหนักประมาณ 60 กก. จึงเข้าทำการตรวจสอบ สอบสวนโรค พบว่ามีสุกรในฟาร์ม ดังนี้ แม่พันธุ์ 13 แม่ ,พ่อพันธุ์ 1 ตัว ลูกสุกร 46 ตัว, สุกรขุน 61 ตัว รวมทั้งสิ้น 101 ตัว และได้ทำการเก็บตัวอย่างเลือด จำนวน 5 ตัวอย่าง เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อไป