n108

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการ 1 วัน 1 วัด ในพื้นที่เสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดศรีสระเกดวนาราม บ้านนาพัง หมู่ที่ 5 ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 12 ตัว และผ่าตัดทำหมันสุนัข เพศผู้ 3 ตัว เพศเมีย 5 ตัว แมว เพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 2 ตัว รวม 12 ตัว

n107

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการ ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการ 1 วัน 1 วัด ในพื้นที่เสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดสว่างดงยาง บ้านดงยางพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ผ่าตัดทำหมันสุนัข เพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 5 ตัว แมว เพศเมีย 4 ตัว รวม 11 ตัว

n105

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ณ วัดป่าโคกลาด บ้านลาดทอง หมู่ที่ 13 ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 38 ตัว ผ่าตัดทำหมันสุนัข เพศเมีย 2 ตัว แมว เพศผู้ 3 ตัว เพศเมีย 4 ตัว รวม 9 ตัว

n106

วันที่ 4 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่อาสาปศุสัตว์ตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยใน โค กระบือ ณ บ้านยวด หมู่ที่ 1,2 ตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

n104

วันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ออกเก็บตัวอย่างเฝ้าระวังสารตกค้างในผลิตภัณฑ์ (Monitoring Plan) ตับสุกร อาหารไก่เนื้อ อาหารสุกร ในพื้นที่อำเภอบ้านดุง และอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

More Articles ...