n98

วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นำโดย นายณรงค์ชัย ศรีดาวเรือง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และ นายกวีไชย มูลทรา สัตวแพทย์ชำนาญงาน ออกพื้นที่ติดตามและเก็บตัวอย่างแบบสอบถาม ตามโครงการตามนโยบายกรมปศุสัตว์ ณ อ.กุมภวาปี และ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

n97

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับเทศบาลตำบลโนนหวาย และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านเสาเล้า หมู่ ๓ ตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ผ่าตัดทำหมันสุนัข เพศผู้ ๑ ตัว เพศเมีย ๑๓ ตัว รวม ๑๔ ตัว แมว เพศเมีย ๒ ตัว รวมผ่าตัดทำหมันทั้งสิ้น ๑๖ ตัว

n95

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกพื้นที่รณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่ 4/2561 ณ สนามกีฬาชนไก่คาราบาวแดง ต.หนองวัวซอ และสนามกีฬาชนไก่ ต.หนองบัวบาน อ. หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

n96

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง การขยายพันธุ์สัตว์ สร้างรายได้และลดต้นทุน การเลี้ยงสัตว์ปีกแก่เกษตรกร ตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ณ ศาลาเรียนรู้ ศพก.อำเภอหนองวัวซอ ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

n94

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง การขยายพันธุ์สัตว์ สร้างรายได้และลดต้นทุน การเลี้ยงสัตว์ปีกแก่เกษตรกร ตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ณ ศาลาประชาคมบ้านหมากหญ้า หมู่ที่ 2 ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

More Articles ...