n93

วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี นำโดยนายสัตวแพทย์ยรรยง ภูจอมจิต เข้าสุ่มเก็บปัสสาวะสุกรจากฟาร์มสุกร เพื่อตรวจหาสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ จำนวน 6 ฟาร์ม ผลการตรวจวิเคราะห์เป็นผลลบทั้ง 6 ฟาร์ม

n92

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหานโดยนายชาญวิทย์ ทองแสน เป็นวิทยากรตามโครงการสร้างทักษะอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมให้ความรู้แก่เกษตรกรรายย่อยด้านปศุสัตว์ ภาคเช้า ที่บ้านบ่อปัทม์ ต.สะแบง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ภาคบ่าย ที่บ้านพังซ่อน และบ้านตาลเดี่ยว ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

n90

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับเทศบาลตำบลพันดอน และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี บริการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ผ่าตัดทำหมันสุนัข เพศผู้ 3 ตัว เพศเมีย 10 ตัว รวม 13 ตัว แมว เพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 3 ตัว รวม 5 ตัว รวมผ่าตัดทำหมันทั้งสิ้น 18 ตัว

n91

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ร่วมกับอาสาปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 จำนวน 10 ราย ณ ตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

 

n89

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง การขยายพันธุ์สัตว์ สร้างรายได้และลดต้นทุน การเลี้ยงสัตว์ปีกแก่เกษตรกร ตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองวัวซอ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

More Articles ...