n103

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสะอาด ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมัน ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพสัตว์และแจกเวชภัณฑ์ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ ในคลินิกปศุสัตว์ โครงการออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2561 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ผ่าตัดทำหมันแมว เพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 5 ตัว รวม 6 ตัว

n102

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับเทศบาลตำบลเชียงแหว และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ออกหน่วยบริการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561 เทศบาลตำบลเชียงแหว ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลเชียงแหว ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศผู้ 4 ตัว เพศเมีย 8 ตัว แมวเพศผู้ 3 ตัว เพศเมีย 9 ตัว รวมทั้งสิ้น 24 ตัว

n100

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับเทศบาลตำบลเชียงเพ็ง และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดจับ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 770 โด๊ส ผ่าตัดทำหมันสุนัข เพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 4 ตัว รวม 5 ตัว

n101

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดจับ ออกปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างซีรั่มไก่พื้นเมือง กิจกรรมสำรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคในไก่ภายหลังที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 ในพื้นที่ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

n99

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี อบรมเกษตรกรตามโครงการปรับระบบการเลี้ยงสุกร เพื่อการป้องกันโรคและการประเมินสถานะโรค PRRS ในสุกรของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยประจำจังหวัด ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเมืองพรึก ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

More Articles ...