n88

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง การขยายพันธุ์สัตว์ สร้างรายได้และลดต้นทุน การเลี้ยงสัตว์ปีกแก่เกษตรกร ตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ณ ศาลาเรียนรู้ ศพก. นางกาญจนา สมแคล้ว ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

n87

วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี นำโดยนายสัตวแพทย์ยรรยง ภูจอมจิต ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอหนองหาน และเพ็ญ เข้าสุ่มตรวจปัสสาวะสุกร จากฟาร์มสุกร เพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง B-agonist จำนวน 9 ฟาร์ม ผลการตรวจได้ผลลบทั้ง 9 ฟาร์ม

n85

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี ดำเนินการเจาะเลือดเพื่อโรคหาโรคแท้งติดต่อ โรควัณโรค และโรควัณโรคเทียม

n86

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับหน่วย DHHU ศรีธาตุ และชมรมสัตวแพทย์อุดรธานี ปฏิบัติงานผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดอุดรธานี ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปี 2561-2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีผู้มารับบริการ 48 ราย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัข 39 ตัว แมว 48 ตัว ผ่าตัดทำหมันสุนัข เพศผู้ 8 ตัว เพศเมีย 14 ตัว รวม 22 ตัว ผ่าตัดทำหมันแมว เพศผู้ 8 ตัว เพศเมีย 23 ตัว รวม 31   ตัว

n84

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ปศุสัตว์อำเภอศรีธาตุมอบหมายให้ นายธนากร ประสมศรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ด้านปศุสัตว์) โครงอบรมการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ของสำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ ณ ตำบลนายูง และ ตำบลหนองนกเขียน อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

More Articles ...