n61

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว มอบหมาย ผู้ช่วยสัตวแพทย์และ เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังโรคสัตว์ปีก ไปตรวจเยี่ยมติดตามและพบปะเกษตรกรผู้ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560(รายเก่า)จำนวน 26 คน ณ ศพก.กู่แก้ว ให้คำปรึกษาแนะนำการเลี้ยงสัตว์ปีก สำรวจจำนวนสัตว์พร้อมมอบเวชภัณฑ์สนับสนุน