n4

วันที่ 26 สิงหาคม 2564  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหาน และองค์การบริหารส่วนตำบลสะแบง  ออกดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัข/แมวตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ที่บ้านดงวังพัง ม.5  ต.สะแบง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ผลการดำเนินกิจกรรม ทำหมันสุนัขเพศเมีย 8 ตัว สุนัขเพศผู้ 6 ตัว แมวเพศผู้2ตัว แมวเพศเมีย 4 ตัว รวม 20 ตัว