n14

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายประมวล บ้างตำรวจ ปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม เป็นประธานจัดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร "การพัฒนาทักษะการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อการบริโภคในครัวเรือน" ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (อุดรธานี) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณปี 2564 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 รุ่น จำนวนเกษตรกร 40 ราย