n24

วันที่ 15-16 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00 น. -10.30 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกพื้นที่ปฏิบัติงาน เจาะเลือดโคนม เพื่อสำรวจความชุกโรคบรูเซลลา วัณโรค ประจำปี 2565 จำนวน 12 ฟาร์ม โคนม จำนวน 125 ตัว ในพื้นที่ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี