n6

"ปศุสัตว์อุดรธานี เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การปศุสัตว์ยั่งยืน อย่างมีคุณภาพ" วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุมนชาติ แสงปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี มอบหมายกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง ออกหน่วยผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรแมว ณ วัดป่าโนนนิเวศน์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีผลการดำเนินงานผ่าตัดทำหมันแมวทั้งหมด 18 ตัว แบ่งเป็นแมวเพศผู้ 5 ตัว แมวเพศเมีย 13 ตัว