n28
วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ได้จัดการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร "การปลูกพืชอาหารสัตว์และการผลิตเสบียงสัตว์" ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรและระบบการจัดการทางการเกษตร เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในอาเซียน (ผลิตเสบียงสัตว์ชุมชน )  โดยมีนายสุมนชาติ  แสงปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี  ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดและให้โอวาทแก่เกษตรกร  มีนายศุภวัฒน์ ศรีเชษฐา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 ราย  ในการนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี  ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี