n9
วันที่ 5 มีนาคม 2567เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอไชยวาน ออกตรวจเยี่ยมดูแแลสัตว์ป่วยมอบเวชภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อและยาฆ่าแมลงพร้อมแนะนำการทำวัคซีนและแนวทางการเลี้ยงสัตว์เพื่อปลอดภัยจากโรคระบาดภายในฟาร์ม แก่เกษตรกร นายคำปอน สันตะวงษ์ 10 ม.2 ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ. อุดรธานี