n13

วันที่ 1 เมษายน 2567 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหานร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านเชียง ดำเนินการฉีดวัคซีนป้อนกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ 2567 ภายใต้การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี และให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพสัตว์ ณ ศาลาประชาคมหมู่2 ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี