n130

วันที่ 5 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการกวาดล้างโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดสว่างอินทรศิลา บ้านหนองนกเขียน หมู่ 3 ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 28 ตัว และผ่าตัดทำหมันสุนัข เพศผู้ 3 ตัว เพศเมีย 6 ตัว รวม 9 ตัว แมว เพศผู้ 6 ตัว เพศเมีย 13 ตัว รวม 19 ตัว รวมทั้งสิ้น 28 ตัว

n129

วันที่ 4 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว มอบหมาย นายธีรภัทร์ ภิรมย์เชย เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ เป็นวิทยากรบรรยายแนวทางการเลี้ยงไก่พื้นเมืองแก่กลุ่มเกษตรกรแม่บ้าน บ้านดอนแคน ม.4 ต.ค้อใหญ่ ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนแคน จำนวน 30 ราย ตามโครงการกลุ่มส่งเสริมเกษตรกรภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว

n127

วันที่ 3 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการกวาดล้างโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดโพธิ์ชัย หมู่ 1 ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 22 ตัว และผ่าตัดทำหมันสุนัข เพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 3 ตัว รวม 5 ตัว แมว เพศผู้ 9 ตัว เพศเมีย 8 ตัว รวม 17 ตัว รวมทั้งสิ้น 22 ตัว

n128

วันที่ 5 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ความรู้แนะนำและมอบใบรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี ตำบลน้ำพ่น อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

n126

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 5/2561 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อาคาร 1 ชั้น 3

More Articles ...