n113

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการกวาดล้างโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดป่าสามัคคีธรรม หมู่ที่ 7 บ้านหมูม่น ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 14 ตัว และผ่าตัดทำหมันสุนัข เพศผู้ 3 ตัว เพศเมีย 7 ตัว รวม 10 ตัว แมว เพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 2 ตัว รวม 4 ตัว รวมทั้งสิ้น 14 ตัว

n112

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการกวาดล้างโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดสว่างจอมศรี และวัดโพธิ์ศรีสว่าง บ้านจอมศรี ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 16 ตัว และผ่าตัดทำหมันสุนัข เพศผู้ 4 ตัว เพศเมีย 6 ตัว รวม 10 ตัว แมว เพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 4 ตัว รวม 6 ตัว รวมทั้งสิ้น 16 ตัว

n110

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์   จำนวน 4 ราย ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

n111

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับเทศบาลตำบลอูบมุง และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลอูบมุง ตามโครงการกวาดล้างโรคพิษสุนัขบ้า ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ผ่าตัดทำหมันสุนัข เพศผู้ 4 ตัว เพศเมีย 3 ตัว รวม 7 ตัว แมว เพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 6 ตัว รวม 8 ตัว รวมทั้งสิ้น 15 ตัว

n109

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์   จำนวน 5 ราย ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ตำบลคอนสาย อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี

More Articles ...