n120

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการกวาดล้างโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดป่าโนนยางแสนคำ หมู่ที่ 3 บ้านยาง ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 24 ตัว และผ่าตัดทำหมันสุนัข เพศผู้ 7 ตัว เพศเมีย 10 ตัว รวม 17 ตัว แมว เพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 5 ตัว รวม 7 ตัว รวมทั้งสิ้น 24 ตัว

n119

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีธาตุ/ ชุดเฉพาะกิจกรมปศุสัตว์/กรมประมง/กรมวิชาการเกษตร ร่วมดำเนินการ เข้าตรวจสอบ ร้านขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ปุ๋ย และปัจจัยทางการเกษตร ในพื้นที่อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี เพื่อตรวจสอบ กำชับแนะนำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย

n117

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 15 .00 น. ชุดเฉพาะกิจกรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว สนธิกำลังกับชุด ชป.กกล.รส.ประจำอำเภอกู่แก้ว เข้าปฏิบัติการสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ปุ๋ย วัตถุอันตราย ตาม พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 แห่ง ในพื้นที่อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี เพื่อป้องปราม กำชับ แนะนำ ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

n118

วันที่ 17 สงหาคม 2561 เวลา 09.30-11.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนายูง ร่วมกับชุดเฉพาะกิจกรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร เข้าปฏิบัติการสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ปุ๋ย วัตถุอันตราย ตาม พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 แห่ง ในพื้นที่อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี เพื่อป้องปราม กำชับ แนะนำ และมอบเกียรติบัตรให้ร้านที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฏหมาย ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

n116

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ชุดเฉพาะกิจกรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอประจักษ์ศิลปาคม สนธิกำลังกับชุด ชป.กกล.รส.ประจำอำเภอประจักษ์ศิลปาคม เข้าปฏิบัติการสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ปุ๋ย วัตถุอันตราย ตาม พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 แห่ง ในพื้นที่อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี เพื่อป้องปราม กำชับ แนะนำ และมอบเกียรติบัตรให้ร้านที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฏหมายให้ผู้ประกอบการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

More Articles ...